GDPR

Integritetspolicy med anledning av GDPR lagen

Brf Tornen-Nybohov

Behandling av personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Tornen – Nybohov med org. nr 769604-4457, c/o ECA Redovisning & förvaltning AB (f.d. Carin Forslund AB) Nybohovsgränd 11, 117 63 Stockholm, mejl: info@tornen.se, samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem, hyresgäst eller leverantör. Vår hantering av dina personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter. Information nedan anger vilka uppgifter vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar alla dessa uppgifter.

Personuppgifter hämtas från b.l.a. allmänt tillgängliga källor, Kronofogdemyndigheten, Skattemyndigheten och från den registrerade själv. Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem, hyresgäst eller leverantör.

Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information. Policyn ses över kontinuerligt för att säkerställa att lagar och förordningar följs.

Personuppgiftsansvarig

Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig som är:

 • Medlem i föreningen
 • Hyresgäst eller hyresgäst i andra hand
 • Kontaktperson hos någon av våra leverantörer

Bostadsrättsföreningen har inga personuppgifter på sin hemsida.

Britt-Marie Eriksson är personuppgiftsansvarig för Brf Tornen-Nybohov, org. nr 769604-4457, c/o ECA Redovisning & förvaltning AB (f.d. Carin Forslund AB) Nybohovsgränd 11, 117 63 Stockholm, mejl: info@tornen.se.

Vilka personuppgifter behandlas

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Bostadsrättsföreningen har att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag. De personuppgifter vi samlar in är de som krävs enligt lag och behövs för att fullfölja ändamålet med bostadsrättsföreningens stadgar. De personuppgifter vi samlar in är:

 • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och mejl)
 • Identifikationsuppgifter (t ex namn, födelsedatum eller personnummer)
 • Uppgifter om medlemskap i bostadsrättsföreningen (t ex medlemskap, andelstal och lägenhetsnummer)
 • Finansiella uppgifter (t ex uppgifter om ägande, skulder, arvoden, betalda eller obetalda avgifter och kreditupplysningar)

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst eller andrahandshyresgäst. De personuppgifter vi samlar in är:

 • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och mejl)
 • Identifikationsuppgifter (t ex namn, födelsedatum eller personnummer)
 • Finansiella uppgifter (t ex uppgifter om betalda eller obetalda hyror och kreditupplysningar)

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson för någon av våra leverantörer. De personuppgifter vi samlar in är:

 • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och mejl)

Elektroniskt nyckelsystem

Brf Tornen-Nybohov’s fastigheter är utrustade med system för elektronisk hantering av nycklar.  Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att underlätta hanteringen av nycklar för medlemmar, hyresgäster, leverantörer av tjänster. Den lagliga grunden är dels att upprätthålla avtalet så att medlemmen/hyresgästen får tillträde till rätt fastighet och de gemensamma utrymmen, dels intresseavvägning. Uppgifterna som vi samlar är lägenhetsnummer med tillhörande brickor samt telefonnummer för fjärröppning. Inpasserings- och bokningsuppgifterna lagras i max 30 dagar och äldsta data raderas automatiskt.

Kameraövervakning

Brf Tornen-Nybohovs fastigheter är utrustade med ett system för kameraövervakning. Syftet med denna övervakning är att förstärka skyddet samt för bevisinsamling vid eventuella brottsliga handlingar som utförs i lokalen. Systemet registrerar bilder som visar personer som vistas i lokalen, vilket räknas som personuppgifter. Någon ljudupptagning sker inte. Systemet är placerat på server som tillsammans med mjukvaran är lösenordsskyddade. Rättslig grund för lagring är berättigat intresse att förebygga och utreda brott. 

Vi har gjort bedömningen att efter ett flertal incidenter hos oss finns ett berättigat intresse att förebygga och utreda brott och att det intresset väger tyngre än det intrång i människors integritet som kamerabevakning innebär.

Vi har placerat ut tydlig skyltning som talar om att kameraövervakning förekommer samt hur man som registrerad kan nå personuppgiftsansvarige. Bilderna lagras i 14 dagar och äldsta data raderas automatiskt. 

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

De huvudsakliga ändamålen med bostadsrättsföreningens behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som bostadsrättsföreningen har för att driva sin verksamhet.

För dig som är medlem innebär det att vi hanterar dina personuppgifter för att sköta bostadsrättsföreningens medlems- och lägenhetsregister. Vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som hyresgäst hanterar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser enligt hyresförhållande.

För dig som hyr lägenhet i andra hand hos någon av våra medlemmar hanterar vi dina personuppgifter för att dels kunna hantera samtycket till uthyrningen samt dels kunna komma i kontakt med dig i sådana frågor som rör ditt boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som kontaktperson för någon av bostadsrättsföreningens leverantörer så hanterar vi dina personuppgifter för att upprätthålla ett leverantörsregister och sköta samarbetet med din arbetsgivare.

Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket vi har samlat in dem för.

Hur länge sparas personuppgifterna

Bostadsrättsföreningen sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, fullgöra bostadsrättsföreningens åtagande samt gällande lagstiftning.

Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du återkallar ditt samtycke om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.

Vilka uppgifter vi lämnar ut

Dina uppgifter visas för och hanteras av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i din bostadsrättsförening samt för vald revisor.

Bostadsrättsföreningen lämnar ut personuppgifter till av bostadsrättsföreningen anlitade leverantörer för att utföra behandlingen enligt ovan. Vi upprättar biträdesavtal med respektive anlitad leverantör för att säkerställa att våra personuppgifter hanteras och skyddas på ett adekvat sätt.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part då det finns krav på detta enligt lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part. Detta gäller t ex när en mäklare anlitas av dig för att sälja din lägenhet.

Vilka rättigheter har du som registrerad

Du som är registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag kostnadsfritt.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullfölja ett avtal eller om annan svensk/europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det har lagligt stöd av berättigat intresse. Du har heller inte möjlighet att åberopa rätten att bli glömd i det fall det handlar om ett kamerasystem då omfattningen i ett sådant arbete skulle bli orimligt, detta faller under de undantag som finns föreskrivna. Om du inte håller med om det berättigade intresset eller tycker att det är felaktigt så har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du har också rätt att när som helst dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen eller invända mot direktmarknadsföring.

För det fall du önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, har du rätt att beställa information om de personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en ansökan om detta till info@tornen.se

Februari 2021