Trivselregler

Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor. Vi har här sammanställt vissa grundläggande trivselregler. Genom att följa dessa kan alla bidra till god gemenskapen i vår förening och göra vårt boende ännu trivsammare.

Sidinnehåll:

Balkonger

Barnvagns-/ Cykelrum

Försäkring

Gemensamma utrymmen

Grillplatsen

Husdjur & skadedjur

Kameraövervakning

Ljudnivå

Balkonger

Samtliga balkonger har renoverats och byggts ut under 2017-2018. Balkongerna har fått ny större betongplatta, enhetliga jalusier, inglasning och ljudmatta.

Ingrepp eller håltagning i balkongtaket får inte ske, detta på grund av att taket är ljudabsorberande mot grannen ovanför och utifrån kommande ljud, samt brandavskiljande mot balkongen ovanför.

Mellanväggen (på de balkonger där sådan finnes) är en brandskiljare och åverkan på denna vägg får absolut inte ske. Skötselanvisning finns i Dokumentarkivet.

Blomlådor, vädringsräcken, parabol och andra typer av antenner får endast sitta på insidan/innanför balkongräcket. Montering av parabol och andra typer av antenner får ej göras på fasad, balkongräcke, fönster- eller dörrkarmar.

Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är tillåtet att använda elgrill på balkongen.

Om du röker ute på balkongen får du inte kasta ut fimpar. Ta hänsyn till dina grannar då cigarett- eller cigarrök kan upplevas störande av andra.

Barnvagns-/ Cykelrum

Endast barnvagnar och cyklar får förvaras i cykel- och barnvagnsrummen. Så inga pulkor, snowracers eller liknande får förvaras där.

Rummen är uppmärkta.

I cykelrummen finns upphängningsanordning för cyklar och eller cykelställ.

Mopeder, motorfordon och liknande bensin- och dieseldrivna fordon får inte förvaras inomhus pga brandrisken. Eldrivna fordon är tillåtna.

Vissa av cykelrummen har anpassats för permobilförvaring.

Vänligen rensa bort cyklar som är defekta eller inte används. Passa på vid de tillfällen föreningen har containrar på gårdarna.

Försäkring

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnaderna förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand. Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din egendom.

OBS! Du skall alltid teckna en hemförsäkring med ”bostadsrättstillägg.” Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar.

Gemensamma utrymmen

Entréer, trapphus, källargångar

Portarna till husens entréer bör vara stängda, dels av säkerhetsskäl (inga obehöriga personer i ej allmänna utrymmen eller i trapphus) och dels av värmeekonomiska skäl.

Det är enligt lag förbjudet att förvara egendom som barnvagnar, cyklar, dörrmattor, möbler, skidor och soppåsar m m i trapphus eller andra utrymmen som ej är avsedda för detta. Det äventyrar brandsäkerheten och kan utgöra livsfara för dig och dina grannar då det försvårar utrymning av fastigheten.

Framkomlighet och brandsäkerhet kommer alltid i första hand!

Föreningen betraktar föremål som lämnas i olåsta allmänna utrymmen som övergivna och kan transportera bort dessa till återvinning.

Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till vind och källare hållas stängda. Det är särskilt viktigt när det gäller branddörrar.

Förråd i källare

De flesta lägenheterna har källarförråd. Förråden är eller skall vara märkta med lägenhetsnumret.

Varje förrådsägare står för sina egna låsanordningar. I detta utrymme bör man inte förvara stöldbegärliga föremål. Man får inte förvara brandfarliga vätskor eller andra lättantändliga ämnen p g a brandrisk. Egna elinstallationer får inte göras i källarförråden. Lås det egna förrådsrummet även om det inte används.

På ytor som inte ingår i förrådet får man inte ställa saker. Föreningen betraktar föremål som lämnas i olåsta allmänna utrymmen som övergivna och kan komma att forslas bort till återvinning.

Rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen samt vid husets entréer!

Grillplatsen

Utomhusgrillen finns för våra boendes trevnad och får inte nyttjas av utomstående.

Ingen bokning behövs, men det finns vissa regler att följa:

  • Använd grillkol eller briketter som är avsedda för utomhusgrillar.
  • Använd tändbrikett eller tändvätska för att påskynda eldning, men aldrig bensin eller T-sprit.
  • Ha gärna en hink eller strilkanna med vatten i närheten för att släcka om det skulle behövas. Låt elden brinna ut helt och hållet.
  • Släck ordentligt, rör om och kontrollera noga att all glöd är släckt. Kolresterna ska kännas kalla när du tar på dem. Börja i god tid innan du ska lämna platsen.
  • Raka ur och töm askan i kärlet intill grillen. Lägg på locket ordentligt.
  • Töm aldrig aska i sopnedkastet. Det är förenat med mycket stor och allvarlig fara.
  • När du dukar för mat och dryck använd gärna tallrikar och glas i plast/papper. Om något ramlar i backen och går sönder måste alla skärvorna plockas upp omgående så att ingen gör sig illa.
  • Senast kl 22.00 ska grillningen vara avslutad och grillen iordningställd för nästa tillfälle.
  • Plocka undan efter dig, rengör grillgaller etc och lämna en grillplats som inbjuder till trevliga stunder för näste mästergrillare.
  • Grillplatsen är enbart till för boende i Brf Tornen-Nybohov och får inte nyttjas av utomstående.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME!

Om elden skulle sprida sig – larma räddningstjänsten via 112. Försök sedan hejda elden i vindriktningen genom att hälla vatten på den och kväva den.

Husdjur & skadedjur

 Husdjur får inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste se till att ditt husdjur inte förorenar i eller kring fastigheterna. Det är särskilt viktigt vid våra lekplatser, grillplatsen och boulebanan.

Mata inte herrelösa katter utomhus i området. Matrester lockar till sig råttor och möss. Småfåglar matar du bäst utanför bostadsområdet.

Vid problem med skadedjur är man skyldig att omedelbart kontakta Anticimex tel. 075-2451000.

Kameraövervakning

Vi har infört kameraövervakning i samtliga entréer och gemensamma lokaler för att säkerställa våra boendes säkerhet och för att vi ska kunna känna oss trygga.

Tillstånd att kameraövervaka

Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

Dataskyddsförordningen innebär bl a att vi som kameraövervakar måste veta varför, dvs rättslig grund för lagring är av berättigat intresse.

Vi har gjort bedömningen, efter ett flertal incidenter hos oss, att det finns ett berättigat intresse att förebygga och utreda brott. Det intresset väger tyngre än det intrång i människors integritet som kameraövervakningen innebär.

Läs mer om vår integritetspolicy på sidan om GDPR.

Ljudnivå

Vi som bor i flerfamiljshus har grannar över, under och bredvid oss. Att bo så kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt problem- och störningsfritt i ett hus där många människor bor. Vissa irritationsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i vår boendeform.

Om det är för mycket ljud och störningar, livliga fester med hög musik eller något annat som är störande, är det bästa och snabbaste sättet att få bukt med en störning att ringa på hos grannen och be dem dämpa sig.  Oftast vet man inte om att man har irriterat någon och då brukar det räcka med en påringning.

Om man har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om man av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan boende vända sig till styrelsen. Styrelsen kan då utfärda en skriftlig tillsägelse eller en så kallad ”Anmodan om rättelse”. Om inte det räcker kan föreningen ibland behöva säga upp avtalet och sedan driva ärendet i hyresnämnd eller tingsrätt.

Oavsett tid på dygnet måste vi alla visa hänsyn till varandra och inte föra oväsen så att grannar störs. På kvällen och natten kan vardagliga ljud bli tydliga och störande.

Mellan klockan 2200-0800 skall du därför visa särskild hänsyn!

Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest, renovera eller motsvarande. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens/arbetets gång.