Ombyggnad, renovering & underhåll

Enligt stadgarna är medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av lägenheten. Enkelt uttryckt är det bostadsrättshavaren som ansvarar för allt som syns inne i lägenheten samt tätskikt. Till detta räknas bland annat tak, väggar, golv, snickerier, el, ledningar från proppskåp, rör, fönster och hela den egna entrédörren m m. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet, t ex trapphus, fasader och yttertak. 

Ombyggnad/ Renovering

OBS! Du är skyldig att informera och få ett godkännande av styrelsen om du har för avsikt att göra ombyggnader/ renoveringar i lägenheten samt tillhörande förråd.

För detta finns blanketter (se Dokumentarkivdär det framgår vilka handlingar som behöver redovisas för att styrelsen skall kunna fatta beslut.

Du får inte påbörja några arbeten utan att tillstånd har beviljats från styrelsen.

Om du ska enbart måla och/eller tapetsera behöver du inte söka tillstånd.

För hyresgäster gäller att, även vid reparationer av lägenheten eller förråd, ska styrelsen kontaktas för godkännande.

Borrning och annat störande arbete ska utföras vardagar mellan kl 9.00 – 17.00. Underrätta gärna dina grannar om pågående arbeten.

Om man behöver göra enklare åtgärder t.ex. sätta upp en hylla eller liknande, får man göra det samtliga dagar mellan kl 08.00-20.00.

Vid transporter i hissar av alla typer byggmaterial samt rivningsmassor skall hissarna kläs in med masonit för att förhindra skador.

Säckar med byggavfall får inte placeras närmare än 5 m från våra husfasader p g a brandfara. Du som renoverar är ansvarig att tillse detta.

Parkering av bilar på vändplaner är inte tillåtet annat än för lastning och lossning max 15 min.

Allmänna råd

Både av säkerhetsskäl och för att försäkringar & garantier ska gälla är det viktigt att alla reparationer, nya anslutningar och ombyggnationer görs på rätt sätt. Detta gäller bl.a. för el, vatten, avlopp m m. 

Vatten och avlopp

Vid nyinstallationer/utbyte av kranar/blandare/diskmaskiner skall detta utföras av behörig installatör som har intyg ”Säkervatten.”

Vid stopp eller trögt rinnande avlopp får inte propplösare eller kaustiksoda användas. Eftersom dessa kan skada avloppsrören och om inte stoppet löses upp så kan personer som skall åtgärda stoppet skadas allvarligt. Om du får problem ska du använda rensvajer eller kontakta fastighetsskötaren.

Avstängningsventiler kan vara placerade synligt på vattenledningen eller finnas bakom en inspektionslucka. Om du är osäker, kontakta vår fastighetsskötare!

Kranar som droppar betyder att mycket vatten slösas bort och ska åtgärdas omgående. Förmodligen är det bara kranpackningen som behöver bytas.

Installation av tvättmaskin och torktumlare

Tvättmaskin och torktumlare skall placeras i badrummet. Där finns det golvbrunn samt anslutning för el, vatten och avlopp.

Vid fast anslutning skall behörig elektriker utföra installationen. 

Diskmaskin 

Läckageskydd skall finnas under diskmaskinen samt att den skall vara utrustad med ”AquaStop.” Det minskar risken för vattenskador. Observera att maskinen måste anslutas till en blandare avsedd för diskmaskin och skall utföras av behörig installatör ” Säkervatten.” 

Spisfläktar 

Husens ventilationssystem har central frånluft och dimensionerade för Alliancefläktar/lägenhet.

Dessa fläktar har ett inställbart grundflöde vilket innebär att när fläkten är avstängd skall en viss mängd luft passera genom fläkten. Ihop med Bad och WC skall det uppfylla BBR, dvs myndighetens krav på minsta frånluftsflöde på 0,35 l/s och m2.

Förutom grundflödet så är dessa fläktar utrustade med motor som ökar luftflödet så att matos m m sugs ut. Maxflödet får inte överskrida 305 l/h= ca 89 l/s. Vid högre flöden blir det felbalans som kan medföra störningar på hela husets ventilation som t ex kan medföra att det sprids lukt till grannar och trapphus.

Exempel på godkänd lägenhetsfläkt är Franke 604-10:  https://www.franke.com/se/sv/ks/products/hoods/600-serien/110-0350-551_detail.html

Kolfilterfläktar kan användas men då skall kontrollventilen vara synlig och åtkomlig för mätning av flöde, samt lätt att rengöra.

Spiskåpor får inte användas, då fastighetens ventilationssystem inte är dimensionerat för dessa. 

Tilluftsventiler

Är placerade ovanför fönstren i alla rum utom i kök får på inga villkor täckas för eller på andra sätt hindra uteluften att komma in. Vid fel på dessa ta kontakt med fastighetsskötaren så åtgärdas dessa utan kostnad.

OBS! Injustering av fläktar utföres av Brf Tornen anlitad injusterare. 

Parabolantenn

Parabolantenn får monteras, men den ska sitta inne på balkongen och får inte vara fäst på balkongens front eller sticka ut över densamma.

Parabolen får inte heller fästas i väggar tak eller golv, den får inte spännas mellan golv och tak på balkongen.

Kostnaden för eventuella fasadskador står den boende för. 

Elarbeten/installationer

Alla elinstallationer skall göras av certifierade elektriker och styrelsen skall informeras.

Det är viktigt att behöriga elinstallatörer anlitas för garantikrav och eventuellt ansvar vid kortslutningar eller personskador/dödsfall. Kräv alltid garanti på utfört arbete med intyg om behörighet!

Styrelsen skall ha en kopia på intyget av behörig elektriker, för att säkerställa att installationen är utförd på ett säkert sätt. Har föreningen inte detta intyg kan det innebära att huvudsäkringen inte kommer att bytas. Då får innehavaren själv ta kontakt med installatören som får elskåpet upplåst av Fastighetsskötaren på ordinarie arbetstid. 

Fassäkringar

Det kan ibland hända att elektriciteten försvinner i hela eller delar av lägenheten. Denna information är för att informera om tänkbara orsaker samt vilka åtgärder som ni som boende kan vidta.

Inträffar det att strömmen försvinner helt eller delvis ska man först titta i sitt eget säkringsskåp som sitter innanför dörren till Er lägenhet. Har säkring eller jordfelsbrytare löst ut ska man först koppla bort den enhet man tror orsakat felet. Därefter fäller man upp den säkring som löst ut.

I det fall delar av lägenheten är utan ström och ingen av säkringarna i lägenheten löst ut har en av lägenhetens fassäkringar ”gått.”  Lägenhetens fassäkringar finns i trapphusen i anslutning till elmätaren för din lägenhet. Av säkerhetsskäl har endast fastighetsskötare, elektriker och jourmontörer tillgång till dessa säkringar.

För att få säkringen utbytt kontakta vår fastighetsskötare Driftia. De byter säkringen kostnadsfritt under kontorstid.

Tider utanför kontorstid kontaktas Driftiajouren. Observera att ni själva får stå för kostnaden. Utryckning och säkringsbyte kostar ca 2.000:-.

Observera att även när en fas är borta fungerar vissa plattor på spisen och delar av belysningen är också intakt. Dvs du bör i de flesta fall kunna vänta till nästa vardag för att få felet åtgärdat.

Orsaken till att fassäkringen ”går” är någon av följande:

  1. Fel- eller överbelastade faser
  2. Kortslutningar

För att inte få överbelastningar ska man undvika att samtidigt använda flera storförbrukare. Om man t ex startar dammsugaren, har tvättmaskinen igång samtidigt som man lagar mat i spis och ugn kan man komma över gränsen för någon av faserna.

Ifall man har många strömslukande apparater och fassäkringen löser ut vid upprepade tillfällen kan man säkra upp från nuvarande 20A till 25A. Detta medför dock en högre fast avgift.

Kortslutningar beror på fel i apparater, kontakter eller sladdar. I de flesta fall löser lägenhetens säkring ut. I olyckliga fall och vid kraftig kortslutning kan fassäkringen lösa ut.

Det fel som beskrivs ovan inträffar mycket sällan och för de flesta av Er kommer det aldrig att inträffa.

Slutligen, är även grannen är strömlös, ligger felet utanför er lägenhet och berör hela fastigheten eller stadsdelen. 

Konstruktioner/ bärande väggar

Man får inte göra hål eller ingrepp i bärande väggar utan att av styrelsen anlitad konstruktör har godkänt detta. 

Våtutrymmen

Vid renovering av våtutrymme skall en behörig entreprenör, certifierad av BKR eller GVK anlitas. Entreprenören ska lämna en 10-årig tätskiktsgaranti som skall vara utställd på Brf Tornen-Nybohov. Entreprenören ska ha en återförsäkring som täcker även vid en eventuell konkurs.

Styrelsen skall få tillträde för delbesiktning av tätskiktet innan ytskikt läggs. Besiktningen sker av en av föreningen anlitad besiktningsman.

Styrelsen kommer inte att godkänna renoveringsarbeten om inte ovanstående uppfylls. 

Golv

Vid utbyte av golvmaterial till klinker eller annat stenmaterial skall stegljudsmatta installeras. Detta för att stegljudsnivåerna mot underliggande lägenheter inte ska påverkas. 

Källarförråd

Gallerväggar i källarförråd får på inga villkor täckas så att insynen påverkas med anledning av brandsäkerheten. 

Varför ställer Brf Tornen-Nybohov dessa krav på intyg och garantier?

Det är en garanti för att Ni som bostadsrättsinnehavare skall få ett arbete som uppfyller myndigheternas lagkrav om utförda arbeten och installationer/maskiner.

Vid eventuell skada på fastigheten eller personer på grund av felaktiga eller bristfälliga arbeten eller installationer, kan bostadsrättsinnehavaren bli ersättningsskyldig och inga försäkringar kommer att gälla.

Därför är det viktigt att certifierade hantverkare anlitas som kan lämna intyg, certifikat och garantier på utförda arbeten. Dessa skall vara skriftliga och utformade enligt branschregler för respektive bransch. Informationen skrivs in i lägenhetsregistret.