Att bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Ägarförhållanden och nyttjanderätt

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättsinnehavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid.

Styrelse och firmatecknare

En bostadsrättsförening är en juridisk person som kan teckna avtal t ex med leverantörer. De som tecknar avtal är föreningens styrelse eller av styrelsen utsedda firmatecknare. I vår Brf tecknar två styrelseledamöter i förening.

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Styrelseledamöterna och suppleanterna framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister. Stämman väljer högst sju ordinarie ledamöter och en till tre suppleanter. De ordinarie är valda på två år och suppleanterna är valda på ett år. 

Styrelsemöten, stämma och protokoll

Styrelsen har vanligtvis styrelsemöte 1 gång/månad. Föreningen ska hålla ordinarie årsstämma mellan 1:a mars och 30:e juni. Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner. Tiden för motion framgår av stadgarna.

Protokoll från föreningsstämman ska enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. De presenteras på hemsidan.

Protokoll från styrelsemöten är inte offentliga eftersom det kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar. Om du vill se ett protokoll kan du ansöka hos styrelsen som beslutar i frågan. Om du inte är nöjd med beskedet kan du begära att den auktoriserade revisorn läser protokollet och meddelar dig innebörden om han/hon anser att det är lämpligt.

Stadgar och ekonomisk plan

Hos Bolagsverket finns föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens lägenheter, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser m m. Varje förening är skyldig att ha en medlems- och lägenhetsförteckning. I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, och om lägenheterna är pantsatta osv.

Stadgar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomisk förening styr vad föreningen svarar för och vad du som bostadsrättshavare ska göra själv. Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen svarar för det yttre underhållet t ex trapphus, fasader och yttertak. Viss del av årsavgiften sätts av för framtida underhåll av gemensamma delar. 

Årsavgiften

Årsavgiften ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader t ex räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring, tomträttsavgäld m m. I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenheternas andelstal. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott.